Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ icon

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Reklamlari:Indir 54.69 Kb.
TitleSultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ
Date conversion03.07.2013
Size54.69 Kb.
TypeDocuments
Source

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Destek Hizmetleri Müdürlüğünü kapsar.


Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer meri mevzuatlarda yer alan hükümlere dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

Belediye : Sultanbeyli Belediyesini

Başkan . Sultanbeyli Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını

Müdür : Birim Müdürünü

Şef : Birim Şefini

Personel : Memur, İşçi ve Sözleşmeli çalışan tüm personeli


İlkeler

MADDE 5 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün temel ilkeleri şunlardır,

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
e) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik.

^ İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık, Görev ve Sorumluluklar


Teşkilat

MADDE 6 – (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Müdür, şefler, yeteri kadar memur, sözleşmeli ve işçi personelden kuruludur. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne aşağıdaki bürolar bağlıdır.

  1. Satınalama Şefi

  2. Sivil Savunma Uzmanlığı

  3. İdari Amir

b) Bilgi İşlem Şefi

ç) Tabildot Hizmetleri (Başaşçı)

  1. Başşoförlük Hizmetleri (Başşoför)

  2. Kalem (Büro Personeli)


Bağlılık

MADDE 7 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


^ Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır,

a) Belediyemize ait araç ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını, koordinasyonu sağlamak,

b) Yıllık Periyodik Bakım Takvimimiz ile koruyucu ve önleyici bakımlar yapmak,

c) Araç ve iş makinelerimizin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini, kontrolü ve kabulünü yapmak, gerekli raporları oluşturmak,

ç) Araçların sicil dosyalarını tutarak, ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzost ve fenni muayenelerini takip etmek, muhafaza etmek,

d) Çeşitli kamu kuruluşlarından gelen araç taleplerini değerlendirmek,

e) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını yürütmek,

f) Afiş asma ve toplam işlemlerini gerçekleştirmek

g) Kurumun Elektrik, Elektronik ve Marangozluk gibi işlemlerini yapmak


Destek Hizmetleri Müdürünün görev ve sorumlulukları

^ MADDE 9 – (1) Destek Hizmetleri Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır.

a) Müdürlüğünü Başkanlığa karşı temsil etmek,

b) Müdürlüğün üst yöneticisi olarak müdürlüğü sevk ve idare etmek,

c) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

ç) Müdürlüğün Harcama Yetkisi, Personelin birinci sicil Amiridir.

d) Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak, yasalarla verilen her türlü görevi yapmak.

e) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.


Satınalma Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

^ MADDE 10 – (1) Satınalma Şefinin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Müdür tarafından verilen görevleri, müdür adına yürütmek

b) Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak

c) Şefliğin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak

ç) Şefliğin hizmetlerinin ifasının iyileştirmesi ve performans artırımını temin etmek

d) Kurumda kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı olarak satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

e) Müdürlükçe yapılan her türlü mal ve hizmet alımları için oluşturulacak komisyonlarda görev almak

f) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.


Sivil Savunma Uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları

^ MADDE 11 – (1) Sivil savunma uzmanının görev ve yetkileri şunlardır.

a) Müdür tarafından verilen görevleri, müdür adına yürütmek

b) Müdürlük Tarafından yerine getirilen işlerin devamlılığını sağlamak

c) Kurumun Sivil Savunma Planlarının hazırlanması, hazırlattırılması ve güncel bulundurulmasını sağlanmak

ç) Belediyenin "Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının" yapmak

d) Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını sağlamak

e) Acil ve Kriz durumlarında uygulanacak, 24 Saat Çalışma Planının hazırlanması güncel bulundurulması,

d) Müdürlük ve diğer Personelin  erteleme ve kaldırma işlemlerini yapılmak,

e) İlgili mevzuat uyarınca; koruyucu güvenlikle ilgili düzenlemeleri yapılmak,

f) Acil ve Kriz durumlarında uygulanacak, 24 Saat Çalışma Planını hazırlamak, güncel bulundurulmak,

g) Kurumun "Yangın Yönergesi'nin yapılması ve bağlı kuruluşlara yangın önlemlerini aldırılmak,

ğ) Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerinin devamlı surette izlenmesi, incelenmesi ve bunların gereklerinin uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip edilmek,

h) Savunma ve Sivil Savunma konularında eğitim yaptırmak,

e) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.


İdare Amirin görev, yetki ve sorumlulukları

^ MADDE 12 – (1) İdare Amirin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Müdür tarafından verilen görevleri, müdür adına yürütmek,

b) Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak,

c) Müdürlük Tarafından yerine getirilen işlerin devamlılığını sağlamak,

ç) Şefliğin hizmetlerinin ifasının iyileştirmesi ve performans artırımını temin etmek,

d) Belediye hizmetlerinin tanıtımı veya özel günlerle ilgili afiş v.b. hizmetleri yaptırmak,

e) Kat görevlilerin çalışma programını hazırlamak ve yapılan işleri takip etmek,

d) Taşıma işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Ambar ve depolardaki eşyaların güvenliğini ve bakımını sağlamak,

e) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.


Bilgi İşlem Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

^ MADDE 13 – (1) Bilgi İşlem Şefinin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Sultanbeyli Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,

b) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı -elektrik, data ve diğer network- ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların
bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

ç) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak,

d) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve
gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara
yaptırmak,

e) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek,

f) Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,

g) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

ğ) Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri ve altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak,

h) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı

sorumludur.


Büro Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

^ MADDE 14 – (1) Büro Personelinin görev ve yetkileri şunlardır

a) Müdürlüğün resmi yazışmalarını yapmak.

b) Bütün defterler ve kıymetli evrakların muhafazasını sağlamak,

c) Hazırlanan evrakları imzaya sunmak ve dağıtımını sağlamak,

ç) Müdürlüğünün hesap, ayniyat, demirbaş malzeme ve avans hizmetleri ile ilgili evraklarını tanzim ve takibini yapmak, Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi görevini yapmak,

d) Kendisine teslim edilen evrakları Arşiv Yönetmeliğine göre kayıt ve muhafaza etmek,

e) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak,

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Şef ve Müdüre karşı

sorumludur.


^ Başşoförlük hizmetleri

MADDE 15 - (1) Başşoförün görev ve yetkileri şunlardır

(a) Diğer Birimlerin Araç ihtiyacının karşılanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, şoförler arasında görev dağılımını yapmak

(b) Resmi kurumlar, vakıf, dernek, spor kulüpleri ve diğer kuruluşların dilekçeli taleplerini, programlamak ve uygun olanları karşılamak

(c) Belediyemizin Kültür, tanıtım ve diğer toplu organizasyonlarında, otobüslerin organizasyonlarını yapmak, görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak.

(ç) Araçların görev kağıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

(d) Araçların günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak.

(e) Verilen görevlerin şoförler tarafından yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

(f) Hizmet ihalesi kapsamında çalıştırılan kiralık araçların sevk ve organizasyonunu sağlamak.

(g) Araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak ve akaryakıt kaydını tutmak.

(ğ) Gece ve nöbetçi şoförlerin çalışma programını yapmak

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.


^ Tabildot Hizmetleri (Başaşçı)

MADDE 16 - (1) Başaşçının görev ve yetkileri şunlardır

(a) Belediye personelinin günlük yemek ihtiyacını karşılar. Bunun için gerekli malzemelerin temininin sağlanması için gerekli ihtiyaçları bildirir, alır veya aldırır

(b) Yemekhanede kullanılan malzemelerin hijyen ve düzeninden sorumludur.

(c) Çalışanların yılda en az iki (2) sefer portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.

(2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.


^ Marangoz Hizmetleri

MADDE 17 - (1) Belediye Başkanlığı Birimlerinde bulunan ahşap işlerinin bakımları,

(2) Sahne, Türbin kurulması vb. konusu ile ilgili çalışmaları yapmak


Elektrik ve elektronik hizmetleri

MADDE 18 – (1) Hizmet binalarının elektrik hatlarının tesisi ve bakımını yapmak

(2) Belediyemize ait binalarındaki jeneratörlerin bakım ve onarımı yapmak yaptırmak

(3) Ses cihazlarının kurumunu yapmak, kullanımını sağlamak


Hizmetliler

MADDE 19 - (1) Her katın evrak dağıtım, temizlik işleri ile İdari Amirlik tarafından verilen görevler yapmak

(2) Açılış ve törenlerde sahnenin düzenlemesi, platform kurulması ve bayramlarda bayrak asma ve toplama, işlemlerin yapmak

(3) Afiş işlerinin yürütülmesine yardımcı olmak


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları


Yemekhane Hizmetleri

^ MADDE 20 –

(1) Yemekhane mesai günleri yemekhane sorumlusu tarafından saat 05:00’te açılacaktır.

(2) Mutfağın ve araç gereçlerin hijyen kurallarına uygunluğu yetkili amir tarafından kontrol edilecektir.

(3) Yemekhanede çalışanlar burada görevli amirin vereceği emir ve talimatlara uyacaktır.

(4) Yemek yapılırken temiz maske ve garson elbisesi kullanılacaktır.

(5) Yemekhane temiz, tertipli ve havadar tutulacaktır.

(6) Yemekhaneye sorumlulardan hariç kimse izinsiz girmeyecektir.

(7) Yemekhanede sigara içilmeyecektir.

(8) Yemekhane Sorumlusunun bilgisi dışında kimse yemekhaneden malzeme almayacaktır.

(9) Yemekhanede yemek saatleri arasında görevli personel temizlik yapmayacaktır.

(10) Üretimde kullanılacak Ürünlerin taze ve kaliteli olması yetkili amir tarafından kontrol edilecektir.

(11) Yemeklerde kullanılacak ürünlerin şartnamede belirtilen gramajda olması kontrolü görevli tarafından yapılacaktır.

(12) Mesai günleri saat: 11:00 hizmet binalarının yemekhanelerinde servis açılıp dağılmaya hazır hale getirilecek yemek servisine saat: 12:00’de (1) usta ve (3) servis elemanı ile başlanacak.

(13) Mesai günleri saat: 13:00 yemek dağıtımı bitirilecek ve bulaşıklar yıkanıp temizlik yapılacaktır.

(14) Yemekhanenin temizliğinden, bakımından ve yönetiminden Yemekhane sorumlusu sorumludur.

(15) Yemekhane atıkları Yemekhane sorumlusu Tarafından bertaraf edilmek üzere çöp poşeti ile toplanacak ve mevcut konteynere atılacaktır.

(16) Yemekhanelerde mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

(17) Üretim esnasında hijyen kurallarının ihlali halinde sözleşmesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.


Marangoz Hizmetleri

^ MADDE 21 –

(1) Atölyeye görevli kişilerden başkasının girmesi yasaktır.

(2) Atölyede çalışanlar burada görevli amirin vereceği emir ve talimatlara uyacaktır

(3) Atölyede çalışanlar tehlike yaratacak veya herhangi bir kaza ya sebebiyet verebilecek hususlara girişmeyeceklerdir.

(4) Atölyenin muhtelif yerlerinde bulunan uyarı levhalarına gerekli uyum gösterilecektir.

(5) Atölye içerisinde yatmak, uyumak tehlikeli ve yasaktır.

(6) Atölyede bulunan makinelerde, makinenin kullanılmasını bilen ve bu işte tecrübe sahibi olmuş kişiler çalışacaktır.

(7) Atölye içerisinde makinelerin çalışması sonucu meydana gelen çeşitli talaşlar her iş günün sonu veya makinelerin alt ve etrafı dolduğu zaman temizlenecektir.

(7) Atölyede bulunan makinelerde meydana gelecek her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ilgililere haber verilecektir.

(8) Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanılmayacaktır.

(9) Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmeyecek.

(10) Makine çalışırken yağlanmayacak ve tamirat yapılmayacak, bakım işlemine girişilmeyecektir.

(11) Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama tamirat ve bakım sonucunda makicneye ait koruyucuları muhakkak yerine takılacaktır. Koruyucu olmayan makine çalıştırılmayacaktır. Makinenin çalıştığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulacaktır.

(12) Atölyenin giriş- çıkış kapıları imdat çıkış kapısı önüne gidip, gelmeyi güçleştirecek veya zorlaştıracak malzeme koyulmayacaktır.

(13) Atölyedeki malzeme veya kerestelerin devrilmemesi veya kaymaması için belirli eseslar dahilinde istif edilmesi gerekir. Bu sebeple kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için;

(14) Kereste istifleri kenarında veya arasında yatmak, uyumak tehlikeli ve yasaktır

(15) Atölyede kullanılacak el aletleri, yapımına özgü işlerde kullanılmalıdır. Bu aletlerin, ahşap sapları budaksız, iyi cins ve elyaflı ağaçtan uygun biçimde ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış, kıymıksız ve düzgün şekilde yapılmış olarak kullanılacaktır.

(16) Marangozhanede kıvılcım çıkaracak el aletleri kullanılmayacaktır


Elektrik ve elektronik hizmetleri

^ MADDE 22 –

(1) Yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadan voltajı ne olursa olsun yüklü elektrik hatları üzerinde yada bunların yakınında herhangi bir personel çalıştırmayacaktır.

(2) Elektrikli ekipmanların tamir bakım ve onarımı ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacaktır.

(3) Elektrikli el aletlerinin kabloları, NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır.

(4) Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır.

(5) Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır.

(6) Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır.

(7) Malzeme içinde olacak, ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu bir asma çengeli de bulunacaktır.

(8) Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile (ne çok 42 volt) kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır.

(9) Elektrik enerjisi ile çalışma bütün makine ve tezgahtarların madeni aksamları kaçak akımlara karışı uygun koruma topraklanması ile topraklanacaktır.

(10) Kontrol bakım ve onarım yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak, bunlar açık (akım kesik) vaziyette kilitlenecek ve ayrıca uygun ikaz levhaları asılacaktır. Onarım bitirilmeden devrede akım verilmeyecektir. Akım onarım bitiminde sorumlu görevinin izniyle verilecektir.

(11) Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karışı korunacaktır. Geçitlerde bunlar mümkün olduğunca yukarıdan geçirilecek yada zeminde ezilmeleri için üzerlerinde uygun koruyucular konulacaktır. Islak hacimlerde kesinlikle yerden geçirilmeyecektir.

(12) Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden yapılmış yalıtkan paspaslar konulacaktır.

(13) Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarının nerede ve kimde olduğunu gösteren bilgi levhaları asılacaktır.

(14) Elektrik tesisatının, Cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır.

(15) El aletlerinin muhafazaları üzerinde takılı olacaktır. Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunacaktır.

(16) Her türlü el aletlerinin açma kapama düğmeleri her zaman çalışır durumda olacaktır.

Tehlikeli madde bulunan kapalı hacimlerde, kıvılcım izoleli (Ex-proof), 6,12,24 V el aletleri kullanacaktır.

(17) Topraklama kablolar sarı-yeşil olacaktır.

(18) Elektrikli el aletleri kablolarından asılarak yukarı çekilmeyecektir.

(19) Metal gövdeli tungsten-halojen ampullü projektörler seyyar olarak kullanılmayacaktır. (20) Bu lambalar her zaman için yüksek yerlere sabitlenerek kullanılacaktır. Seyyar olarak kullanılması zorunlu olduğu durumlarda projektör, yalıtkan sehpa üzerinde monte edilecek ve üzerinde kaçak akım rölesi bulundurulacaktır.


Hizmetliler

MADDE 23 -

(1) Elle kaldırma, taşıma ve yükleme, personelin kaldırabileceği miktardan fazla olmasına izin verilmeyecektir.

(2) İş yapılan zeminin; kaygan, yağlı, buzlu olmamasına dikkat edilecektir.

(3) Kaldırma, taşıma ve yükleme işlemleri yapılırken cismin tutulacak kısımlarının kaygan olmamasına dikkat edilecektir.

(4) Kaldırma, taşıma ve yükleme işlerini yapan personele işin gereği olana her türlü koruyucu malzeme ve techizat verilecektir.

(5) Diğer araçlarla yapılan kaldırma, taşıma ve yüklemelerde; yüklenecek malzemenin cins ve ağırlıklarına göre uygun bakımı yapılmış alet ve araç kullanılacaktır.

(6) Yükleme araçlarını kullanan personelin yeterli eğitiminden geçmiş ve mesleğinde yetişmiş olması sağlanacaktır.

(7) Yüklemede, ağır yükler alt kısma, hafifler üst kısma yerleştirerek, ağırlık merkezi dip kısımda tutulacaktır.

(8) Araçların emniyet düzenlerinin her zaman çalıştıklarından emin olunulacaktır.

(9) Kullanılan aracın cinsine göre hızları ayarlanacak, kullanılmaları yetkili kişiler tarafından, kullanım talimatlarında belirtildiği gibi yapılacaktır. Araç, yükün tam yüklendiği ve emniyete alındığı kontrol edilmeden hareket ettirilmeyecektir.

(10) Araçların kaldırma, taşıma ve yükleme halatları işe başlamadan önce kontrol edilecektir.

(11) Araçlardaki yükler üzerine personelin binmesine izin verilmeyecektir.

(12) Belirli cins araçlara, belirli cins yükler yüklenecekse, önceden yükleme planlarının yapılması ve yüklemenin bu planlara bağlı kalması sağlanacaktır.

(13) Araçlara, kapasitesinden fazla yükleme, kaldırma ve taşıma yaptırılmayacaktır.

(14) Parlayıcı, patlayıcı maddelerin araçlarla taşınmasında, statik elektrik yükünün boşaltılmasını temin maksadıyla çeki kancasına yer ile temas edecek şekilde zincir bağlanacaktır.

(5) Taşıma ve istif esnasında göz hizasına gelen ucu açık, çubuk boru, sac levha v.s. malzemeler kırmızı bezle işaretlenecektir.

(16) Yükler dik olarak kaldırılacak ve eğik kaldırılması zorunlu olduğu hallerde, bir elemen gözetiminde ve yük sallanmasına karşı gerekli tedbirler alınarak kaldırılacaktır.

(17) Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde önceden kararlaştırılan kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.

(18) İş yerlerinde malzemeler aydınlatmayı engellemeyecek, makine ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme araç ve tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek, devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban veya raflarda ve azami 3 metre yükseklikte istiflenecektir.


^ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan hallerde, diğer tüm meri mevzuat hükümleri uygulanır.


Disiplin ve Sicil İşlemleri

MADDE 25 – (1) Disiplin ve Sicil işlemleri

a) Birim Müdürü, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bu yetkisini Birim Şefi vasıtasıyla kullanabilir.

b) Birim Müdürü 1. Sicil Amiri olması nedeniyle personelin yıllık sicil notlarını verir.

c) Birim müdürü Personelin Performans cetvellerini yılda 2 kez olarak hazırlar.


Yürürlülük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayından sonra, mahalli gazete veya Belediye İnternet sitesinden yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önceki yönetmelik

yürürlükten kalkar.


Yürütme

MADDE 27 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. Sultanbeyli belediye başkanliği destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconGaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconGaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconGaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconGaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconİnegöl belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconMahalle şenlikleri gaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ icon1 İdarenin; a Adı: Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconMahalle şenlikleri gaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ iconÇİÇek satin alinacaktir gaziosmanpaşa belediyesi destek hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©metinindir.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents